Ree

ree2Aantal en verspreiding
Landelijke matige toename. Provinciaal dezelfde tendens.

Schade
De landbouwschade is sterk wisselend, zowel naar schadehoogte, beschadigde oppervlakte als gewassen, maar komt niet boven de € 1.400,- per jaar. Materiele schade door aanrijdingen met auto s is veel hoger. Indien uitgegaan wordt van 400 aangereden dieren per jaar en een gemiddeld schadebedrag per aanrijding van € 2.500,- dan liggen deze in de orde van grootte van 1 miljoen euro.

Beleid
Geen landelijke of provinciale vrijstelling. Er is een Universeel Reeënbeheerplan waarmee de draagkracht van reeën wordt bepaald. Deze draagkracht is de doelstand en vormt de basis voor het reeënbeheer. Het reeënbeheerplan is geactualiseerd, waarbij rekening is gehouden met de leefgebiedenbenadering. Binnen een leefgebied vindt een gecoördineerde aanpak van beheermaatregelen plaats. De Fbe fungeert als aanspreekpunt per leefgebied en neemt de doelen op in het faunabeheerplan. In 2009 is een ontheffing verleend voor afschot van reeën met als doel een vitale populatie te behouden, het valwild en de gewassenschade te beperken en zieke en gebrekkige reeën uit hun lijden verlossen.

Beheer
De voorjaarstand is sinds 1998 met circa 1000 reeën toegenomen tot circa 4500 stuks. Het gerealiseerde afschot bedraagt 800-900 stuks per jaar en ligt op circa 80% van het toegekende afschot. Het valwild lag in de jaren 2008-2012 op circa 400 stuks per jaar en bedraagt 8-10% van de voorjaarstand. Het verdient aanbeveling om in overleg met (vaar)wegbeheerders en wbe’s locaties met veel valwild aan te pakken door het plaatsen van wildspiegels, of het maken van uittreedplaatsen.

Overwegingen
Voortzetting van het tot nu toe gevoerde beleid van populatiebeheer als middel is nodig. Bij niet ingrijpen in de populaties zullen de aantallen reeën stijgen. Als gevolg hiervan ontstaat meer voedsel- en territoriumconcurrentie en zullen meer trek- en zwerfbewegingen plaatsvinden waardoor meer aanrijdingen in het verkeer ontstaan en toename van verdrinkingsslachtoffers. Het lijden dat hiervan het gevolg is, is te voorkomen.

Actuele maatregelen: klik hier.