Welkom op de website van de FBE Groningen

De Stichting Faunabeheer Eenheid (FBE) Groningen is een samenwerkingsverband van agrariërs, particuliere grondeigenaren, terrein beherende organisaties, maatschappelijke organisaties en jachthouders met een jachtakte en onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter.

De doelstelling van de FBE Groningen is het – op basis van een door haar vastgesteld en door gedeputeerde staten goedgekeurd faunabeheerplan – op een planmatige wijze uitvoering geven aan het door provinciale staten vastgestelde faunabeleid.

Bij de uitvoering ligt het accent op het voorkomen, beperken en bestrijden van schade aan met name landbouwgewassen en de weidevogelpopulatie, welke veroorzaakt wordt door inheemse beschermde diersoorten. Daarnaast wordt door middel van beheer getracht het aantal aanrijdingen tussen gemotoriseerde weggebruikers en reeën zoveel als mogelijk te beperken. De FBE Groningen heeft daartoe de taken van de Stichting Wildaanrijdingen Groningen in 2019 overgenomen, inhoudende het uitvoering geven aan de provinciale opdracht om aangereden reeën te “rapen” en waar noodzakelijk uit het lijden te verlossen. Hierbij worden alle dode reeën teruggegeven aan de natuur. Van belang is de registratie van de aanrijdingen met behulp waarvan kan worden vastgesteld waar de meeste aanrijdingen met reeën in de provincie plaatsvinden.

Nieuws van FBE Groningen

Nieuws van FBE Groningen

Vacature medewerker beheer Faunabeheereenheden Drenthe & Groningen

FBE Drenthe en FBE Groningen zijn op zoek naar een technisch medewerker

Ontheffing ree

Op 24 juli 2023 heeft Gedeputeerde Staten van Groningen ontheffing verleend aan FBE Groningen voor beheer van het ree. Hierbij de link naar de publicatie van het ontheffingsbesluit.