Welkom op de website van de FBE Groningen

De Stichting Faunabeheer Eenheid (FBE) Groningen is een samenwerkingsverband van agrariërs, particuliere grondeigenaren, terrein beherende organisaties, maatschappelijke organisaties en jachthouders met een jachtakte en onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter.
De doelstelling van de FBE Groningen is het – op basis van een door haar vastgesteld en door gedeputeerde staten goedgekeurd faunabeheerplan – op een planmatige wijze uitvoering geven aan het door provinciale staten vastgestelde faunabeleid.
Bij de uitvoering ligt het accent op het voorkomen, beperken en bestrijden van schade aan met name landbouwgewassen en de weidevogelpopulatie, welke veroorzaakt wordt door inheemse beschermde diersoorten. Daarnaast wordt door middel van beheer getracht het aantal aanrijdingen tussen gemotoriseerde weggebruikers en reeën zoveel als mogelijk te beperken.
De FBE Groningen heeft daartoe de taken van de Stichting Wildaanrijdingen Groningen in 2019 overgenomen, inhoudende het uitvoering geven aan de provinciale opdracht om aangereden reeën te “rapen” en waar noodzakelijk uit het lijden te verlossen.
Hierbij worden alle dode reeën teruggegeven aan de natuur.
Van belang is de registratie van de aanrijdingen met behulp waarvan kan worden vastgesteld waar de meeste aanrijdingen met reeën in de provincie plaatsvinden.

Nieuws van FBE Groningen

  • Trendtelling Reeën

    De trendtelling Ree in Groningen vindt ieder jaar plaats op het eerste weekend ná 15 maart. Voor 2020 heeft de FBE Groningen de trendtelling ree 2020 daarom vastgesteld op 20 en 21 maart.   Voor deze trendtelling geldt het protocol  trendtelling van VHR-2014 De WBE’s worden verzocht zich strikt aan de data en de inhoud

    10 februari 2020

Nieuws van FBE Groningen

Trendtelling Reeën

De trendtelling Ree in Groningen vindt ieder jaar plaats op het eerste weekend ná 15 maart. Voor 2020 heeft de FBE Groningen de trendtelling ree 2020 daarom vastgesteld op 20 en 21 maart.   Voor deze trendtelling geldt het protocol  trendtelling van VHR-2014 De WBE’s worden verzocht zich strikt aan de data en de inhoud