Welkom op de website van de FBE Groningen

De Stichting Faunabeheer Eenheid (FBE) Groningen is een samenwerkingsverband van agrariërs, particuliere grondeigenaren, terrein beherende organisaties, maatschappelijke organisaties en jachthouders met een jachtakte en onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter.

De doelstelling van de FBE Groningen is het – op basis van een door haar vastgesteld en door gedeputeerde staten goedgekeurd faunabeheerplan – op een planmatige wijze uitvoering geven aan het door provinciale staten vastgestelde faunabeleid.

Bij de uitvoering ligt het accent op het voorkomen, beperken en bestrijden van schade aan met name landbouwgewassen en de weidevogelpopulatie, welke veroorzaakt wordt door inheemse beschermde diersoorten. Daarnaast wordt door middel van beheer getracht het aantal aanrijdingen tussen gemotoriseerde weggebruikers en reeën zoveel als mogelijk te beperken. De FBE Groningen heeft daartoe de taken van de Stichting Wildaanrijdingen Groningen in 2019 overgenomen, inhoudende het uitvoering geven aan de provinciale opdracht om aangereden reeën te “rapen” en waar noodzakelijk uit het lijden te verlossen. Hierbij worden alle dode reeën teruggegeven aan de natuur. Van belang is de registratie van de aanrijdingen met behulp waarvan kan worden vastgesteld waar de meeste aanrijdingen met reeën in de provincie plaatsvinden.

Nieuws van FBE Groningen

  • Goedkeuring Faunabeheerplan Ree

    Op 1 maart 2022 heeft Gedeputeerde Staten van Groningen het Faunabeheerplan Ree 2021-2025 goedgekeurd. Hierbij de link naar het goedkeuringsbesluit.

    29 maart 2022
  • De rechtbank verklaart de landelijke vrijstelling ‘onverbindend’ (niet meer geldig).

    Op 16 februari 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een verleende ontheffing door de provincie Utrecht voor het afschieten van vossen in de nacht, bij bedrijven met vrije-uitloop-kippen en bij weidevogelgebieden. De rechtbank oordeelt in deze zaak dat het provinciebestuur beter moet onderbouwen waarom de vossen moeten worden afgeschoten. Daarnaast was deze zaak

    10 maart 2022

Nieuws van FBE Groningen

Goedkeuring Faunabeheerplan Ree

Op 1 maart 2022 heeft Gedeputeerde Staten van Groningen het Faunabeheerplan Ree 2021-2025 goedgekeurd. Hierbij de link naar het goedkeuringsbesluit.

De rechtbank verklaart de landelijke vrijstelling ‘onverbindend’ (niet meer geldig).

Op 16 februari 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een verleende ontheffing door de provincie Utrecht voor het afschieten van vossen in de nacht, bij bedrijven met vrije-uitloop-kippen en bij weidevogelgebieden. De rechtbank oordeelt in deze zaak dat het provinciebestuur beter moet onderbouwen waarom de vossen moeten worden afgeschoten. Daarnaast was deze zaak