Wildbeheereenheden

Wildbeheereenheden

Een wildbeheereenheid is een vereniging van jachthouders met een jachtakte, die feitelijk uitvoering geeft aan het door de faunabeheereenheid vastgestelde en door gedeputeerde staten goedgekeurd faunabeheerplan. Wildbeheereenheden geven daarmee invulling aan de bevordering van het duurzaam beheer van populaties van in Nederland in het wild levende beschermde dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende diersoorten, en de jacht.

Provinciale staten stellen bij verordening regels waaraan in hun provincie werkzame wildbeheereenheden moeten voldoen.

Wildbeheereenheden worden door de faunabeheereenheid gehoord alvorens een faunabeheerplan wordt vastgesteld. De wildbeheereenheden met hun leden zijn de feitelijke uitvoerders van het faunabeheerplan.
WBE’s liggen binnen provinciale grenzen, en overlappen elkaar niet.

Meer informatie over de WBE’s in Provinvie Groningen staat op hun website.

De WBE’s van Provincie Groningen

Laatste nieuws

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om zo de website optimaal te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies.