Organisatie en werkwijze

Organisatie en werkwijze

Faunabeheereenheden (FBE’s) zijn in art. 3.12 van de Wet Natuurbescherming genoemd als verenigingen of stichtingen, bestaande uit jachthouders en maatschappelijke organisaties voor een duurzaam beheer van in het wild levende dieren. Het bestuur van de FBE Groningen bestaat uit een afvaardiging van diverse organisaties.

In de Wet Natuurbescherming zijn de regels voor faunabeheer vastgelegd. Het Ministerie van Economische Zaken stelt landelijke regels vast voor de uitvoering van faunabeheer. Schadebestrijding is daar een belangrijk onderdeel van. Provinciale staten en Gedeputeerde staten stellen regels op waaraan de uitvoering van het faunabeheer dient te voldoen.

FBE’s stellen in overleg met betrokken partijen een faunabeheerplan vast voor het beheer van in het wild levende beschermde diersoorten en de bestrijding van schadeveroorzakende soorten en leggen het plan ter goedkeuring voor aan gedeputeerde staten van de betreffende provincie.

Provinciale staten stelt het faunabeleid en de natuurverordening vast. Gedeputeerde staten verlenen op basis van het faunabeheerplan ontheffingen, vrijstellingen, en vergunningen voor de uitvoering van het faunabeheer.
Deze regelgeving is gebonden aan de Wet Natuurbescherming, en aan de landelijke regels die door de Minister van Economische Zaken worden vastgesteld.

FBE’s werken samen met de wildbeheereenheden (WBE’s) in hun provincie, waarin jachthouders met een jachtakte en andere uitvoerders zijn verenigd. De WBE’s voeren feitelijk het faunabeheerplan uit ten dienste van grondgebruikers en terreinbeherende organisatie.

Landelijk zijn er 12 FBE’s actief. U vindt alle informatie over deze FBE’s via het menu of via de provinciekaart.

Laatste nieuws