Provinciale verordening en natuurvisie

In het kader van de invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) per 01-01-2017 is het Besluit Faunabeheer (oude Flora en Faunawet) komen te vervallen. In plaats hiervan heeft de provincie de Verordening natuurbescherming Groningen opgesteld. In deze verordening worden op grond van de Wnb nadere eisen gesteld aan Faunabeheer (jacht, beheer en schadebestrijding), met name de Faunabeheereenheid, een Faunabeheerplan en de wildbeheereenheden.

De nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) verplicht iedere provincie tot het publiceren van een eigen natuurvisie. De Natuurvisie provincie Groningen is in 2016 door PS van Groningen vastgesteld.