Provinciale verordening en natuurvisie

Provinciale verordening en natuurvisie

Provinciale verordening

In het kader van de invoering van de Wet natuurbescherming (Wnb) per 01-01-2017 is het Besluit Faunabeheer (oude Flora en Faunawet) komen te vervallen. In plaats hiervan heeft de provincie de Verordening natuurbescherming Groningen opgesteld, welke op 1 januari 2017 in werking is getreden.

In deze verordening worden op grond van de Wnb nadere eisen gesteld aan Faunabeheer (jacht, beheer en schadebestrijding), met name de Faunabeheereenheid, een Faunabeheerplan en de wildbeheereenheden.

Natuurvisie

De nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) verplicht iedere provincie tot het publiceren van een eigen natuurvisie. De beleidsnotitie flora en fauna provincie Groningen is op 3 oktober 2018 door provinciale staten van Groningen vastgesteld.

Laatste nieuws