Afgevaardigden in de FBE Groningen

Afgevaardigden in de FBE Groningen

De volgende organisaties participeren in de FBE Groningen:

Provincie Groningen

De Provincie Groningen participeert niet in de FBE, maar neemt als adviseur deel aan de bestuursvergaderingen van de FBE.

LTO Noord

Ruimte voor agrarische ondernemers LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders, door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden.

Gronings Particulier Grondbezit

Gronings Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Gronignen: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden.

Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap zet zich in voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Groningen. Groningen heeft vele rijkdommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glorieuze Ennemaborgh en de voorname Coendersborch.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 730.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare prachtige natuur. In de provincie Groningen heeft Natuurmonumenten 5.568 hectare (anno 2015), waaronder gebieden in de Dollard, het Uithuizer wad, het Noordlaarderbos, en het dal van de Ruiten Aa.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt het kenmerkende groene erfgoed van Nederland, in totaal 265.000 hectare bos, natuur en landschap, 1.900 gebouwen en een infrastructuur van duizenden kilometers aan paden en wegen.

Dierenbescherming

De Dierenbescherming zet zich dag in, dag uit, in voor dieren in nood. Dat doen ze met dierenambulances, dierenopvangcentra, inspecteurs en de duizenden vrijwilligers die zij in het land hebben.

Zoogdierenvereniging

De Zoogdiervereniging is in 1952 opgericht als een platform voor iedereen met belangstelling voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming. Geleidelijk heeft de Zoogdiervereniging zich ontwikkeld tot een professionele organisatie die mensen bijeenbrengt die actief kennis verzamelen, ontwikkelen en uitdragen, met als doel de actieve bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden, zowel nationaal als internationaal.

Natuur en Milieufederatie Groningen

Natuur en Mileufederatie Groningen is de organisatie die samen met inwoners, organisaties, bedrijven en overheden werkt aan een provincie die energieneutraal, biodivers en klimaatproof is en die rekening houdt met de draagkracht van natuur, milieu en landschap.

Wildbeheereenheden Groningen

Wildbeheereenheden Groningen (WBEG) is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke wildbeheereenheden in Groningen. Een wildbeheereenheid is veelal een vereniging van jachthouders, grondgebruikers en terreinbeheerders, die uitvoering geeft aan het door de faunabeheereenheid vastgestelde en door gedeputeerde staten goedgekeurd faunabeheerplan. Wildbeheereenheden geven daarmee invulling aan de bevordering van het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren, en jacht.

Laatste nieuws