Wilde eend

wilde eend3Aantal en verspreiding
Landelijk is zowel het aantal broedvogels als niet broedvogels significant afgenomen met <5% per jaar. Provinciaal is ook een matige afname opgetreden. In januari verblijven tussen de 40.000 en 50.000 eenden in de provincie.

Schade
De wilde eend veroorzaakte in 2008-2012 tot € 800/jaar schade aan zomer- en wintergranen. In eerdere jaren werden door het Faunafonds grotere schades geregistreerd aan granen, vlinderbloemigen en aardappelen.

Beleid
Wildsoort waarop de jacht is toegestaan van 15 augustus t/m 31 januari. Provinciale vrijstelling voor opzettelijk verontrusten. Buiten het jachtseizoen geldt sinds 27 april 2010 een ontheffing voor het doden van wilde eenden ten behoeve van de bestrijding aan landbouwgewassen. De incidentenregeling  geldt van 1 februari t/m 30 juni, een ontheffing op voorhand van 1 juli t/m 14 augustus.

Beheer
In 2010 was de ontheffing nog niet van kracht i.v.m. bezwaren. Dit leidde er toe dat de faunabeheereenheid over dat jaar geen machtigingen kon afgeven. Machtigingen zijn het meest aangevraagd ter bestrijding van schade in granen (winter- en zomertarwe en gerst) en soms in graszaad. Preventieve    maatregelen    werken   onvoldoende    waardoor   verjagend   afschot noodzakelijk is. Men is tevreden over de resultaten daarvan. Afschot in het kader van de ontheffing (tot 123 stuks in 2012) is zeer gering in vergelijking tot het afschot tijdens het jachtseizoen (bv 17.808 in 2005/2006) en zal daarom de gunstige staat van instandhouding van de wilde eend niet aantasten. Een  zeer  gering  aantal  grondgebruikers  heeft  een  tegemoetkoming  in  schade aangevraagd bij het Faunafonds.

Overwegingen
Het huidige beheer is succesvol. Verjaging ondersteunend afschot blijft soms noodzakelijk buiten het jachtseizoen. Afschot in het kader van de ontheffing is zeer gering in vergelijking tot het afschot tijdens het jachtseizoen.