Vos

vosAantal en verspreiding
Landelijk blijft het aantal ongeveer gelijk. Provinciale cijfers aan de hand van het aantal (belopen en met jongen) burchten zijn onvoldoende betrouwbaar. Ook het afschot van vossen als maat voor de aantalsontwikkeling is problematisch.

Schade
Bij het Faunafonds is alleen een schade van € 1.300,- aan kippen in 2005 vastgelegd. Schade aan weidevogels, hoenders en op de grond broedende koloniebroeders is moeilijk te kwantificeren. Er is gevaar voor de openbare veiligheid door het graven in dijken.

Beleid
landelijke vrijstelling voor het verjagen en doden van vossen sinds 2006. In 2009 is ontheffing verleend voor het opsporen, vangen en doden van vossen met het geweer tussen zonsondergang en zonsopgang en toestemming gegeven tot het gebruik daarbij van kunstmatige lichtbronnen; De ontheffing dient voor het bestrijden van schade die door de vos wordt veroorzaakt aan grondbroeders, lammeren, Freilandkippen en zeedijken. Op 4 december 2013 heeft de Raad van State ontheffingen van provincies Fryslân en Noord-Holland voor het gebruik van lichtbakken bij de bestrijding van vossen vernietigd, omdat deze in strijd waren met de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming. Nederland heeft op 10 december 2013 een beroep gedaan op het recht van lidstaten om van de Benelux-overeenkomst af te wijken indien dat nodig is voor natuurbeheer of ter voorkoming of bestrijding van schade. De overeenkomst staat dit toe onder voorwaarde dat het Comité van Ministers van de Benelux Unie daarmee binnen 3 maanden na de mededeling heeft ingestemd. In Groningen mogen GS hun bevoegdheden uit de Flora- en faunawet vooralsnog blijven toepassen. Bij het verlenen van ontheffingen zal wel altijd onderbouwd moeten worden waarom afwijking van de Benelux-overeenkomst noodzakelijk is.

Beheer
Het afschot van de vos stabiliseert rondom 900 á 1.000. Hierbij wordt in 350-400 keer van de gevallen kunstlicht gebruikt op basis van de ontheffing. Het  afschot  onder  de  landelijke  vrijstelling  is  onduidelijk.  Hierover  moet  meer voorlichting gegeven worden. Jaarlijks worden 30-40 vossen gedood ter bescherming van de zeedijken. Sinds 2008 zijn geen machtigingen meer aan individuele grondgebruikers verleend voor de bestrijding van vossen ter voorkoming van schade aan lammeren of Freilandkippen. De gunstige staat van instandhouding is niet aangetast.

Overwegingen
Het aantal vossen lijkt vrij constant, mede door het jaarlijkse afschot. Het gebruik van kunstlicht is onmisbaar om voldoende afschot te realiseren voor het beschermen van dijken en weidevogels.

Actuele maatregelen: klik hier.