Meeuwen

Kokmeeuw, Stormmeeuw & Zilvermeeuw

Kokmeeuw

Kokmeeuw

Stormmeeuw

Stormmeeuw

Zilvermeeuw

Zilvermeeuw

Aantal en verspreiding
In  Nederland  is het aantal broedparen  kokmeeuw  afgenomen en het aantal niet broedvogels gelijk gebleven. In Nederland het aantal broedvogels stormmeeuw afgenomen. Het aantal niet broedvogels is vanaf 1980 gedaald en over de laatste 10 seizoenen gelijk gebleven. In  Nederland  is  zowel  het  aantal  broedvogels  als  niet  broedvogels  van  de zilvermeeuw afgenomen. Provinciaal zijn er 4000 tot 5000 broedvogels van de kokmeeuw. Sinds 1990 is het aantal sterk afgenomen en over de laatste tien jaar is de trend onzeker. Provinciaal broeden er rond de 100 stormmeeuwen; Hun aantal is sinds 1990 stabiel en over de laatste tien jaar is de trend onzeker. Provinciaal is het aantal broedvogels van de zilvermeeuw sinds 1990 gedaald, waarbij in de laatste 10 jaar van circa 5000 broedvogels naar 2000. Provinciaal bedroegen de aantallen bij de midwintertellingen van januari van 2007 t/m 2011 van de kokmeeuw 6000-12.000, van de stormmeeuw 8000-46.000 en van de zilvermeeuw 3.500-7.000.

Schade
Kokmeeuw  en  zilvermeeuw  veroorzaken  schade  aan  wintergranen,  graszaad, koolzaad en gras door bevuiling, vertrapping en verslemping. In 2008-2012 veroorzaakte de kokmeeuw € 1100,- schade in 5 ha nieuw ingezaaid grasland en € 1400,- in 3 ha snijmais. In eerdere jaren registreerde het Faunafonds ook schade door de kokmeeuw in mais en wintergraan. In  2008-2012  veroorzaakte  de  zilvermeeuw  €  368,-  schade  in  2  ha  overige akkerbouwgewassen. In eerdere jaren registreerde het Faunafonds schade door de zilvermeeuw in mais. Van de stormmeeuw is geen schade geregistreerd. Kokmeeuwen, stormmeeuwen en zilvermeeuwen kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid door verspreiding van ziektekiemen.

Beleid
Kok-, storm- en zilvermeeuwen staan niet op de lijst van landelijk of provinciaal vrijgestelde soorten. Sinds 2010 geldt een ontheffing voor opzettelijk verontrusten van kok-, storm- en zilvermeeuwen. Geen ontheffing voor doden van meeuwen (kok-, storm- en zilvermeeuw).

Beheer
De ontheffing voor meeuwen is niet gebruikt in de periode 2010-2012.

Overwegingen
De aantallen nemen niet toe, de kans op schade is gering en lokaal, maar schade door kok- en zilvermeeuwen kan binnen de hele provincie optreden. Van de stormmeeuw zijn geen schadegegevens bekend. Er geldt alleen een ontheffing voor verontrusten.