Konijn

konijnAantal en verspreiding
De landelijke trend is over de gehele periode stabiel, over de laatste tien jaar treedt een matige toename op. De stand van het konijn in de provincie is relatief laag.

Schade
Door de landelijke vrijstelling komt konijnenschade niet in aanmerking voor een tegemoetkoming door het Faunafonds. Gegevens over schade ontbreken hierdoor. Op het militairoefenterrein in het Lauwersmeer is in 2011 grote schade gemeld aan gebouwen en installaties veroorzaakt door konijnen.

Beleid
beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. Aangewezen als wild. De jacht op konijnen is geopend van 15 oktober tot en met 31 december. Landelijke vrijstelling voor het doden van konijnen ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen. Deze vrijstelling geldt het jaarrond.
Ontheffing alleen in bijzondere situaties. Provinciale ontheffing voor het doden van konijnen met het geweer tussen zonsondergang en zonsopgang en toestemming voor het gebruik daarbij van kunstlicht. Op 4 december 2013 heeft de Raad van State ontheffingen van provincies Fryslân en Noord-Holland voor het gebruik van lichtbakken vernietigd, omdat deze in strijd waren met de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming. Nederland heeft op 10 december 2013 een beroep gedaan op het recht van lidstaten om van de Benelux-overeenkomst af te wijken indien dat nodig is voor natuurbeheer of ter voorkoming of bestrijding van schade. De overeenkomst staat dit toe onder voorwaarde dat het Comité van Ministers van de Benelux Unie daarmee binnen 3 maanden na de mededeling heeft ingestemd. In Groningen mogen GS hun bevoegdheden uit de Flora- en faunawet vooralsnog blijven toepassen. Bij het verlenen van ontheffingen zal wel altijd onderbouwd moeten worden waarom afwijking van de Benelux-overeenkomst noodzakelijk is.

Beheer
De Fbe heeft machtigingen verstrekt om schade door konijnen te bestrijden. Het aantal  geschoten  konijnen fluctueerde  sterk,  onder  andere  afhankelijk  van ziektedruk en schadedreiging. bij de schadebestrijding is in de meeste gevallen gebruik gemaakt van kunstlicht. De wbe’s zijn tevreden over de effectiviteit hiervan. In een aantal gevallen is op basis van de landelijke vrijstelling gebruik gemaakt van buidel en fret. Gezien het beperkte afschot van konijnen voor schadebestrijding is de gunstige staat van instandhouding van deze dieren niet aangetast.

Overwegingen
Stand van populatie fluctueert o.a. als gevolg van ziektedruk. Door jacht en landelijke vrijstelling kan gewasschade onder controle gehouden worden. Een ontheffing voor het gebruik van geweer en kunstlicht blijft nodig om schade te voorkomen in bijzondere situaties, zoals bij dreigende schade aan dijken, gebouwen en/of installaties. De wbe’s zijn tevreden over de effectiviteit hiervan. Gezien het beperkte afschot van konijnen is de goede staat van instandhouding van deze dieren niet in het geding.

Actuele maatregelen: klik hier.