Kolgans

Kolgans[1]Aantal en verspreiding
In Nederland is vanaf 1990 een significante toename opgetreden van het aantal broedparen kolgans met >5% per jaar, welke ook de laatste 10 jaren is doorgezet. Het aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 significant gestegen met <5% per jaar voor de kolgans. Deze toename is eveneens over de laatste 10 seizoenen doorgezet. Het aantal broedparen kolgans is provinciaal zeer gering en vertoont tot dusver geen stijging. Provinciaal fluctueert het aantal niet broedvogels sterk over het jaar. Gemiddeld zijn in de periode november-maart circa 25.000 individuen aanwezig zijn.

Schade
Schade door de kolgans als zomergans treedt in sommige jaren op in grasland en zomergraan, maar was in de periode 2008-2012 zeer beperkt. De schade door de kolgans als trekgans varieerde in de periode 2008-2012 tussen € 100.000,- en € 170.000,- en trad vooral op in grasland en wintergraan.

Beleid
De kolgans is een beschermde inheemse diersoort. Er is een provinciale vrijstelling voor verontrusten. Provinciaal is op 27 mei 2014 een Groninger ganzenakkoord (GAK) gesloten. Het GAK werkt via maatwerkgroepen het ganzenakkoord uit in maatwerkplannen per gebied en legt deze ter vaststelling voor aan de faunabeheereenheid. De foerageergebieden worden gehandhaafd van 1 november tot 1 april (bij een belangrijk aandeel aan brandganzen verlengd tot 15 mei). Voor  de  kolgans  geldt  een  winterrustperiode  van  1  november  tot  1  april  op graslandpercelen. Buiten de foerageergebieden bestaat bij dreigende schade wel de mogelijkheid om ze opzettelijk te verontrusten, maar ondersteunend afschot van de kolgans is alleen mogelijk op kwetsbare gewassen. Van 1 april tot 1 november is ondersteunend afschot van de kolgans in de gehele provincie Groningen op alle gewassen mogelijk.

Beheer
Er zijn geen kolganzen als zomergans geschoten. Zie verder de informatie over de grauwe gans.

Overwegingen
Groningen heeft gelet op aantallen en schade nog geen groot probleem met de kolgans als zomergans. Gelet op de landelijke aantal toename kan dit wel in de toekomst ontstaan. Het   Groninger    ganzenakkoord    beoogt,    met    in    achtneming    van    de Europeesrechtelijke verplichting voor de duurzame instandhouding van de trekganzenpopulatie, de mogelijkheden tot het effectief bestrijden van schade door kolganzen als zomergans te vergroten.

Actuele maatregelen: klik hier.