Holenduif

HolenduifAantal en verspreiding
Landelijk zijn de aantallen gelijk gebleven. Provinciaal treedt sinds 1990 een sterke afname op, over de laatste tien jaar is de trend onzeker.

Schade
Holenduiven  kunnen  schade  aanrichten  in  granen,  peulvruchten,  koolsoorten  en vollegronds groenten. In 2002 en 2003 is schade opgetreden aan respectievelijk zomer- en wintergraan. Over de jaren daarna zijn geen schades geregistreerd bij het Faunafonds. Voor de komende jaren mag verwacht worden dat schade door holenduiven slechts incidenteel zal optreden.

Beleid
Provinciale vrijstelling voor verontrusting. In het verleden is een ontheffing voor afschot ter bestrijding van schade tijdens de bezwarenprocedure ingetrokken.

Beheer
Omdat er geen beheer gevoerd is, ontbreken data hierover.

Overwegingen
De aantallen van de holenduif nemen niet toe. Er is geen schadehistorie. Op basis van de beschikbare gegevens kan geen onderbouwing worden gegeven voor de noodzaak tot een planmatig beheer van de holenduif in Groningen.