Haas

haasAantal en verspreiding
De populatiegrootte in Groningen bedroeg in 1999-2000 naar schatting ca. 35.000 à 46.000 dieren (KNJV data). In een jachtseizoen worden in Groningen ongeveer 10.000 hazen geschoten (KNJV data 2005/06).

Schade
De getaxeerde schade bedroeg in 2002 €5.000,-. In de afgelopen vijf jaar trad alleen circa €1.300 schade op in 2009. De beschadigde oppervlakte bleef steeds onder de 4 ha. Schade kan met name optreden in groenten en suikerbiet.

Beleid
De haas is beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. Het is een wildsoort waarop de jacht geopend is van 15 oktober tot en met 31 december. Er is een provinciale vrijstelling voor het opzettelijk verontrusten ter voorkoming van landbouwschade. Er is een provinciale ontheffing voor het doden van hazen buiten jachtseizoen. De Provincie verwacht van jachthouders in eerste instantie dat ze de stand met reguliere bejaging op een acceptabel niveau houden om schade te voorkomen en te beperken.

Beheer
De ontheffingen voor de haas zijn niet gebruikt in 2012.

Overwegingen
Hoewel de schade in de periode 2008-2012 beperkt was, blijft er in het groeiseizoen, wanneer de jacht niet geopend is, kans op schade in diverse landbouwgewassen.