Fazant

fazantAantal en verspreiding
Landelijk vanaf 1990 een significante afname van aantal broedvogels van <5%, over de laatste 10 jaren geen significante aantalverandering. Landelijk  is aantal niet broedvogels zowel  vanaf  1980 als over de  laatste 10 seizoenen significant afgenomen met <5% per jaar. Sinds 1990 treedt provinciaal een matige afname op, de laatste tien jaar is de trend stabiel. Vooral de oostelijke helft van de provincie blijkt rijk aan fazanten.

Schade
in 2006 € 29.000,- schade in een boomkwekerij. In 2005 10 ha schade in suikerbieten. Over de periode 2008-2012 is geen schade bij het Faunafonds geregistreerd.

Beleid
Wildsoort waarop de jacht is toegestaan van 15 oktober t/m 31 december (hennen), resp. van 15 oktober t/m 31 januari (hanen). Op 27 april 2010 verleende de provincie op basis van het fbp 2009-2014 een ontheffing voor het opzettelijk verontrusten en het doden ten behoeve van schadebestrijding buiten de bejaagbare periode. Tijdens de bezwaarschriftenprocedures zijn de ontheffingen voor fazant door de provincie ingetrokken.

Beheer
Omdat de ontheffing is ingetrokken zijn van de fazant geen beheerdata beschikbaar.

Overwegingen
Geen aantaltoename en geen schade. Een ontheffing voor afschot buiten de jachtperiode lijkt niet te motiveren, omdat een eerdere ontheffing in 2010 naar aanleiding van bezwaren is ingetrokken.