Faunabeheerplan

Download hier:
– Faunabeheerplan Groningen 2014-2019
Faunabeheerplan Ree 2016-2021
– Faunabeheerplan jacht- vrijgestelde soorten
Groninger Ganzenakkoord

In het Faunabeheerplan wordt aangegeven voor welke soorten in haar werkgebied de FBE duurzaam beheer en schadebestrijding noodzakelijk acht en welke uitzonderingen op het beschermingsregime van de betreffende soorten nodig zijn om schade te voorkomen en bestrijden. Op grond van een Faunabeheerplan verstrekt de provincie ontheffingen aan de FBE.

Ontheffingen:
Grauwe-, Kol, en Brandgans 2014-2019
matrix ontheffing overwinterende ganzen
Vos nachtelijke uren 2014-2019   en Besluit op bezwaar BOB
Ree 2016-2021

Natura 2000 Zuidlaardermeergebied:
Voor het gebruik van de ontheffing overzomerende ganzen in en nabij het N2000 gebied Zuidlaardermeer is het volgende besluit Wnb van toepassing.
Besluit Wet natuurbescherming

Aanwijzing:
Nijlgans